Prema odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, otisak prsta, skeniranje rožnjače oka i sl. kao biometrijski podatak spada u posebnu kategoriju ličnih podataka, što znači da je njihova obrada zabranjena osim u izuzetnim slučajevima.

Tako je, prije svega, predviđeno da je za obradu posebne kategorije ličnih podataka potrebna izričita saglasnost nosioca podataka.

Ova saglasnost:

  • mora biti sačinjena u pisanoj formi,
  • mora je potpisati nosilac podataka,
  • mora sadržavati tačnu naznaku podataka na koje se saglasnost odnosi, te ime kontrolora, svrhu i vremenski period na koji se saglasnost za obradu podataka daje.

Prema članu 3. stav (1) alineja 10. Zakona o zaštiti LP „saglasnost nosioca podataka je svaka konkretna i svjesna naznaka želje nosioca podataka data slobodnom voljom kojom nosilac podataka daje svoj pristanak da se njegovi lični podaci obrađuju.“

Iz navedene zakonske odredbe jasno proizlazi da data saglasnost ne smije biti ničim uslovljena.

Ovo je posebno naglašeno iz razloga što je u praksi moguća situacija da je poslodavac u povlašćenom položaju u odnosu na zaposlenike, te bi mogao uticati na davanje saglasnosti za ovakav način obrade ličnih podataka.

Zakonom o zaštiti LP ostavljena je mogućnost obrade posebne kategorije ličnih podataka i bez saglasnosti nosioca podataka, između ostalog i ako je: „obrada podataka potrebna za izvršavanje obaveze ili posebnih prava kontrolora iz oblasti radnog prava u onoj mjeri u kojoj je ovlašćen zakonom“.

U ovom slučaju relevantni su zakoni koji uređuju oblast radno pravnih odnosa. Tako je u Republici Srpskoj Zakonom o radu („Sl. glasnik Republike Srpske“ br. 55/07 – prečišćeni tekst) i u Federaciji BiH Zakonom o radu („Sl. novine FBiH“ br. 43/99 32/00 i 29/03) propisano da se lični podaci o radniku mogu prikupljati, koristiti i dostavljati nadležnim organima i trećim licima samo u slučajevima određenim zakonom ili ako je to potrebno radi ostvarivanja prava i obaveza iz radnog odnosa.

Imajući u vidu zakonske odredbe, ukoliko se otisak prsta ili skeniranje rožnjače oka, kao biometrijski podatak prikuplja u svrhu kontrole prisustva na radnom mjestu zaposlenog, kojim se utvrđuje izvršavanje prava i obaveza iz radnog odnosa, takva obrada moguća i dozvoljena u izuzetnim situacijama, gdje se kontrola prisustva na radnom mjestu ne bi mogla postići na drugi način.

O pitanju potrebe obrade otiska prsta kao biometrijskog podatka u svrhu ostvarivanja prava i obaveza iz radnog odnosa dužan je odlučiti poslodavac, kao kontrolor ličnih podataka u svakom konkretnom slučaju, poštujući pri tome Zakonom propisane principe obrade ličnih podataka, prije svega principa pravičnosti i zakonitosti.

Dakle, ovakva obrada ličnih podataka je moguća i dozvoljena i bez saglasnosti zaposlenih, ako je poslodavac vrši na osnovu zakona, odnosno ako kontrolu prisustva na radnom mjestu ne može postići drugim sredstvima.

Način zaštite posebne kategorije ličnih podataka

Kontrolor treba da tehnički obezbjedi i zaštiti posebne kategorije ličnih podataka, u slučaju kada su za obradu ovih podataka ispunjeni svi Zakonom propisani uslovi, relevantne su odredbe člana 11. Zakona, koje se odnose na bezbjednost podataka.

Pravilnikom o načinu čuvanja i posebnim mjerama tehničke zaštite ličnih podataka („Sl. glasnik BiH“ broj: 67/09) bliže je propisan način čuvanja i posebne mjere tehničke zaštite ličnih podataka. 

Prethodna procjena obrade podataka

Bilo bi izuzetno korisno da u praksi kontrolor provede tzv. prethodnu procjenu obrade podataka, naročito imajući u vidu da se u konkretnom slučaju radi o obradi posebne kategorije ličnih podataka.

Važno je napomenuti da kontrolor mora u svakom konkretnom slučaju utvrditi da li je ovaj način obrade biometrijskih podataka zaista opravdan i neophodan u svrhu kontrole radnog vremena. S tim u vezi bilo bi opravdano i korisno prethodno procijeniti da li ovakav način obrade sadrži visoki stepen rizika u pogledu prava na privatnost i zaštitu ličnih podataka u odnosu na samu svrhu obrade.

Za više informacija na temu Zaštite ličnih podataka, prijavite se i uradite interaktivni test na Virtuelnoj učionici www.test.rs.ba


Dobrodošli

Hvala Vam što ste izabrali posjetiti DM Spot portal.

Na njemu ćete naći:

  • podatke o autoru,
  • članke na temu nauke i tehnologije,
  • eBiblioteku, preporuke,
  • članke iz života i stila i
  • promociju potencijala Republike Srpske.

Vidjećete i nešto što se nalazi između redova, moju ljubav i trud da ovaj sajt i komunikaciju prema Vama učinim originalnom, korisnom i atraktivnom i obećanje da neću prestati da se trudim.

Ukoliko nađete da Vam je posjeta ovom portalu bila koristila u bilo kom pogledu, razmislite o tome da mi platite kafu kako biste podržali moj rad.

Recommended