fbpx

Osnovni cilj Zakona o zaštiti ličnih podataka („Sl. glasnik BiH“ broj 49/06 i 76/11) je da se na teritoriji Bosne i Hercegovine svim licima, bez obzira na njihovo državljanstvo ili prebivalište, obezbjedi zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda, a naročito pravo na privatnost i zaštitu podataka u pogledu obrade ličnih podataka koji se na njih odnose.

Shodno tome, osnovana je Agencija kao organ zadužen za zaštitu podataka.

U članu 3. Zakona o zaštiti LP, propisano je da je kontrolor svaki javni organ, fizičko ili pravno lice, agencija ili drugi organ koji samostalno ili zajedno s drugim vodi, obrađuje i utvrđuje svrhu i način obrade ličnih podataka na osnovu zakona ili propisa.

Nadalje, u članu 40. Zakona propisani su poslovi iz nadležnosti Agencije kao i ovlašćenja Agencije.

Jedan od poslova Agencije je i da nadgleda provođenje odredbi Zakona i drugih zakona o obradi ličnih podataka, a koje se provodi posredstvom inspekcije.

U konkretnom slučaju, kontrolor zbirke ličnih podataka je Facebook, čije sjedište nije na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Iz tog razloga, Agencija za zaštitu LP u BiH nije u mogućnosti izvršiti jedno od propisanih ovlašćenja, a to je inspekcijski nadzor kod kontrolora.

Ono što se može učiniti u datim okolnostima je da se putem službene internet stranice Facebook-a http://www.facebook.com obratite njihovim administratorima i prijavite lažni profil ili drugi vid zloupotrebe vaših ličnih podataka.

Društvena mreža Facebook veoma vodi računa da sistem prijave lažnih profila u svrhu zaštite ličnih podataka bude transparentan i efikasan. Administrator će po Vašoj prijavi ukloniti lažni profil, ali time nije isključena mogućnost kreiranja novog lažnog profila sa Vašim ličnim podacima.

Takođe, prijavu možete uputiti i nadležnom MUP-u, koja, u saradnji sa Facebook administratorom, može identifikovati IP adresu računara sa kojeg je kreiran lažni profil, a samim tim i vjerovatnog počinioca.

U postupku će se utvrditi i da li u konkretnom slučaju postoje elementi krivičnog djela.

Kako prijaviti lažni profil?

Svakog dana neko progovori o problemu lažnih profila  na društvenim mrežama, prvenstveno na Facebooku, gdje se kompromituju pojedinci ili grupe ljudi. Donosim Vam način na koji možete samostalno prijaviti lažni profil Facebook administratorima.

prijava_1.jpg prijava_2.jpg prijava_3.jpg

prijava_4.jpg prijava_5.jpg prijava_6.jpg

Na ovaj način uspješno ste prijavili lažni profil online timu Facebook-a koji će isti provjeriti i odlučiti da li je isti za uklanjanje ili ne.

NAPOMENA: Ukoliko želite da se lažni profil što prije ukloni, možete zamoliti i Vaše prijatelje da učine isto sa istim lažnim profilom kako bi se što prije uklonio!

Za više informacija na temu Zaštite ličnih podataka, prijavite se i uradite interaktivni test na Virtuelnoj učionici www.test.rs.ba