Zakon o zaštiti ličnih podataka je opšti propis koji reguliše obradu i zaštitu ličnih podataka, a primjenjuje se na lične podatke koje obrađuju svi javni organi, fizička i pravna lica, osim ako posebnim zakonom nije propisano drugačije.

Cilj Zakona je da se na teritoriji Bosne i Hercegovine svim licima, bez obzira na državljanstvo ili prebivalište, osigura zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda, a naročito pravo na privatnost i zaštitu podataka u pogledu obrade ličnih podataka koji se na njih odnose.

U konkretnom slučaju riječ je o direktnom marketingu, obzirom da se radi o pozivanju putem telefona i nuđenju određenih proizvoda, promocija, nagradnih večera, poklona i slično, pri čemu su korišćeni Vaši lični podaci koji se nalaze u javnom telefonskom imeniku.

Kada je u pitanju direktni marketing, relevantne su odredbe člana 26. Zakona, kojim je propisano da nosilac ličnih podataka ima pravo da podnese besplatan prigovor na zahtjev kontrolora u pogledu budućeg korišćenja ili prenosa njegovih podataka u svrhu direktnog marketinga ili da bude obaviješten prije nego što njegovi podaci budu prvi put preneseni trećoj strani u svrhu direktnog marketinga.

U slučaju da nosilac ličnih podataka neda saglasnost, lični podaci se ne mogu dostaviti trećoj strani.

Iz ovih odredbi Zakona jasno proizilazi da građanin ima pravo da se odluči u pogledu obrade ličnih podataka u svrhu direktnog marketinga. Ukoliko se usprotivi takvoj obradi, može podnijeti prigovor u pogledu budućeg korišćenja ličnih podataka koji je obavezujući za kontrolora.

Pored toga, prema zakonskim propisima kojim se u Bosni i Hercegovini reguliše oblast komunikacija, nosioci podataka imaju mogućnost da odrede da li će njihovi lični podaci biti navedeni u javnom imeniku ili ne i na taj način su iscrpljene mogućnosti uticaja nosilaca ličnih podataka da njihovi podaci koje sadrži javni telefonski imenik budu iskorišćeni na razne načine, pa i u svrhu direktnog marketinga.

Kontaktiranje fizičkih lica putem telefona ili pisma nije dozvoljeno bez njihove saglasnosti, izuzev prvog kontakta, prilikom kojeg je neophodno zatražiti saglasnost za dalje kontaktiranje, kao i za dalju obradu ličnih podataka. U suprotnom, bez dobijene saglasnosti zabranjena je dalja obrada njihovih podataka na ovaj način.

Dakle, nosilac podataka ima pravo usprotiviti se obradi ličnih podataka u marketinške svrhe i u tom slučaju, podaci koji se na njega odnose, ne smiju se obrađivati u tu svrhu.

Imajući u vidu činjenicu da su Vaši lični podaci pribavljeni iz javnog telefonskog imenika, nije upitno da je prvi kontakt kontrolora sa Vama kao potencijalnim klijentom dozvoljen. Ako tom prilikom uskratite Vašu saglasnost, svako dalje kontaktiranje na bilo koji način, predstavlja nezakonitu obradu ličnih podataka u svrhu direktnog marketinga.

Ukoliko nakon Vašeg protivljenja kontrolor nastavi da Vas telefonski kontaktira u svrhu direktnog marketinga, imate mogućnost da u skladu sa članom 30. Zakona, podnesete prigovor Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH radi zaštite svojih prava, na osnovu kojeg će Agencija pokrenuti postupak i u slučaju povrede prava naložiti mjere u okviru svojih zakonskih nadležnosti.

Prigovor treba da sadrži ime, prezime i adresu podnosioca prigovora, naziv kontrolora ili obrađivača protiv kojeg se podnosi prigovor, kratko obrazloženje prigovora, dokaze, te druge relevantne informacije vezane za predmet prigovora.

Za više informacija na temu Zaštite ličnih podataka, prijavite se i uradite interaktivni test na Virtuelnoj učionici www.test.rs.ba


Dobrodošli

Hvala Vam što ste izabrali posjetiti DM Spot portal.

Na njemu ćete naći:

  • podatke o autoru,
  • članke na temu nauke i tehnologije,
  • eBiblioteku, preporuke,
  • članke iz života i stila i
  • promociju potencijala Republike Srpske.

Vidjećete i nešto što se nalazi između redova, moju ljubav i trud da ovaj sajt i komunikaciju prema Vama učinim originalnom, korisnom i atraktivnom i obećanje da neću prestati da se trudim.

Ukoliko nađete da Vam je posjeta ovom portalu bila koristila u bilo kom pogledu, razmislite o tome da mi platite kafu kako biste podržali moj rad.

Recommended