Republika Srpska je izuzetno bogata prirodnim resursima među kojima se posebno izdvaja kvalitetno i nezagađeno poljoprivredno zemljište (posebno mogućnost proizvodnje organske hrane), zatim šume, elektro-energetski potencijal.

Poljoprivredni potencijali

Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u Republici Srpskoj iznosi 1.299.000 ha (51.4% udjela u Bosni i Hercegovini), što u odnosu na broj stanovnika čini približno jedan hektar po stanovniku, što je iznad svjetskog prosjeka (0,24 ha po stanovniku) i evropskog prosjeka (0,40 ha po stanovniku). Čist vazduh, zemljište i voda omogućavaju Republici Srpskoj povoljne uslove za proizvodnju organske hrane.

Ravnice na jugu i zapadno od rijeke Save pružaju idealne uslove za uzgoj pšenice, kukuruza i povrća, te industrijskih biljaka, kao što su lan i konoplja. Zemlja nije zagađena hemijskim đubrivima i pesticidima. Najveći potencijal je u uzgoju stoke i preradi mesa u mesne proizvode, uzgoju kokoši i proizvodnji jaja, te proizvodnji voća i povrća.

Svi ti uslovi pružaju izvrstan ambijent za uzgoj širokog izbora biljaka i životinja, uz mogućnost žetve usjeva i voća do tri puta godišnje, na istom zemljištu u zavisnosti od kulture.

Prema statističkim podacima početkom 2010. godine u Republici Srpskoj postoji skoro 14 miliona stabala šljive, kruške, jabuke i ostalog voća koje bi se moglo izvoziti i od kog bi se mogli proizvoditi voćni sokovi. S obzirom na mogućnosti snabdijevanja organskim proizvodima i čistom vodom, nije teško zaključiti zašto su međunarodni proizvođači i distributeri hrane i pića prepoznali vrijednost ovog sektora.

Toplija područja u Hercegovini, vijekovima, su bila središte proizvodnje vina, uzgajanja duvana i lavande i drugih aromatičnih biljaka.

Republika Srpska je takođe poznata po svom visokokvalitetnom ljekovitom bilju koje se koristi u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji.

Ribogojilišta se razvijaju u čistim, nezagađenim rijekama, koje protiču zemljom.

Potencijali u šumarstvu

Prema apsolutnoj šumovitosti (40%) i ukupnim zalihama u neto prirastu drvne mase Republika Srpska zauzima značajno mjesto u Evropi. Takođe, relativna šumovitost je, u poređenju sa zemljama okruženja veoma visoka, 0,67 ha po glavi stanovnika. Drvna masa se može koristiti i za proizvodnju namještaja i za građevinsku industriju. Ove šume imaju potencijal da omoguće gotovo sedam miliona m³ oblovine godišnje na održivoj osnovi. Bukva, hrast, jasen, bor i jela, kao i orah, jabuka i višnja izvoze se kao sirovine, polu-proizvodi i gotovi proizvodi.

Velike količine tvrdog i mekog drveta, kao i jeftine, kvalifikovane radne snage u kombinaciji sa postojanjem proizvodnih objekata koji imaju kapacitete za obradu drveta i proizvodnju namještaja koji premašuju domaću potražnju, čine ovaj sektor izvozno orijentisanim.

Trenutno, najveća tržišta za ove proizvode su NJemačka i Italija, ali potencijal za izvoz u druge zemlje je takođe veliki.

Elektro-energetski potencijal

Sa hidrološkog aspekta, prostor Republike Srpske se može označiti kao  bogat površinskom i podzemnom hidrološkom mrežom. Svi glavni riječni tokovi hidrološki pripadaju slivu Crnog mora. Okosnica crnomorskog sliva je tok rijeke Save koji je nisko položen, te mu dotiču svi veći riječki tokovi – Una sa Sanom, Vrbas, Ukrina, Bosna i Drina. Sve one imaju kompozitni karakter riječnih dolina sa velikim padovima, te raspolažu značajnim hidroenergetskim potencijalom. U tom pogledu je posebno značajna Drina koja ima najrazvijeniji hidrološki sistem i ogroman hidroenergetski potencijal koji je još uvek nedovoljno valorizovan. I ostali riječni tokovi imaju veliki privredni značaj.

Hidrografsku riječnu mrežu Republike Srpske upotpunuje najveća i najznačajnija rijeka istočne Hercegovine – Trebišnjica, čiji je hidrografski potencijal gotovo u potpunosti valorizovan. Ona, kao i gotovo sva podzemna krasna hidrografska mreža pripada jadranskom slivu.

Trenutna iskorištenost ukupnih potencijala za proizvodnju električne energije u Republici Srpskoj je oko 30%, što govori o mogućnostima ulaganja i razvoja ovog sektora. Instalisana snaga trenutno raspoloživih elektro-energetskih kapaciteta u Republici Srpskoj iznosi oko 1300 MW, koja bi se nakon realizacije nekoliko kapitalnih projekta trebala utrostručiti (termo-elektrana Stanari, i Ugljevik; hidro-centrale na rijeci Drina; hidro-centrala na rijeci Trebišnjici itd). Prema istraživanjima koja su provedena 80-tih godina definisano je i oko 120 lokacija za izgradnju malih hidroelektrana (među kojima su neke na graničnim rijekama) ukupne instalisane snage oko 340 MW i prosječne godišnje proizvodnje 1400 GWh.

Osim toga, Republika Srpska ima velike potencijale za korišćenje obnovljivih izvora energije, poput energije vjetra, solarne energije, energije iz bio-masa i geo-toplotne energije.

Republika Srpska, posebno njen južni dio, je prepoznat kao odlično područje za izgradnju vjetroelektrana. U skladu sa istraživanjima koje su sproveli domaći i međunarodni stručnjaci, vjetro potencijal Republike Srpske, ima 30% veći koeficijent korisnosti od prosjeka EU.

Nadalje, Republika Srpska ima značajne rezerve mrkog uglja, lignita i treseta, čije procijenjene količine prelaze 4 milijardi tona. Dvije glavne rezerve uglja se nalaze u Krajini i bazenu Gacko.

Utvrđene rezerve mrkog uglja, lignita i treseta pružaju niz mogućnosti za investitora u građevinskim projektima novih rudnika uglja i novih termo-elektrana, kao i postrojenja za proizvodnju tečnih goriva iz treseta.

Osim toga, dosadašnji rezultati istraživanja rezervi nafte u Srpskoj otvaraju mogućnost za početak eksploatacije tokom naredne godine i investicije od 230 miliona evra kojom će se značajno uticati na energetsku nezavisnost Srpske. Ukoliko se potvrde preliminarni rezultati od oko deset miliona tona nafte, Republika Srpska će imati poboljšan energetski bilans, koji će uticati na njenu finansijsku stabilnost i otvoriti mogućnost za privredni rast.

Zemlja takođe ima velike naslage uglja i krečnjaka, materijala bitnih za industriju metalske proizvodnje.

NAPOMENA: Ako želite da promovišete link u ovom članku, javite mi.

Ako vam se ovaj članak dopao, lajkujte FB stranicu DM Spot, Twitter ili LinkedIn i budite obavješteni kad novi članak bude objavljen.


Dobrodošli

Hvala Vam što ste izabrali posjetiti DM Spot portal.

Na njemu ćete naći:

  • podatke o autoru,
  • članke na temu nauke i tehnologije,
  • eBiblioteku, preporuke,
  • članke iz života i stila i
  • promociju potencijala Republike Srpske.

Vidjećete i nešto što se nalazi između redova, moju ljubav i trud da ovaj sajt i komunikaciju prema Vama učinim originalnom, korisnom i atraktivnom i obećanje da neću prestati da se trudim.

Ukoliko nađete da Vam je posjeta ovom portalu bila koristila u bilo kom pogledu, razmislite o tome da mi platite kafu kako biste podržali moj rad.

Recommended