• Javno-Privatno Partnerstvo,
  • Privatizacija,
  • Poslovne Zone,
  • Koncesije.

Javno-Privatno Partnerstvo

Pitanja iz oblasti javno-privatnog partnerstva, kao što su predmet, načela, načini, oblici i uslovi pod kojim se može ostvariti javno-privatno partnerstvo kao oblik udruživanja resursa, kapitala i stručnih znanja radi izgradnje, sanacije i održavanja infrastrukture, regulisana su Zakonom o javno-privatnom partnerstvu u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), dok se postupak realizacije projekata javno-privatnog partnerstva uređuje Uredbom o postupku realizacije projekata javno-privatnog partnerstva u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 104/09).
U cilju otklanjanja potencijalnih administrativnih barijera, te oživljavanju poslovnog ambijenta kao i davanju podsticaja u privlačenju stranih i domaćih investitora, predložene su nove izmjene postojećeg Zakona te je donesen je Zakon o izmjenama zakona o javnom partnerstvu u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 63/11).  Predloženim izmjenama Zakona procedura realizacije projekata modelom javno-privatnog partnerstva se pojednostavljuje i skraćuje. Vlаdа Rеpublikе Srpskе, nа sјеdnici оd 14. јunа 2012. gоdinе, dоniјеlа је Urеdbu о izmјеnаmа i dоpunаmа Urеdbе о pоstupku rеаlizаciје prојеkаtа јаvnо-privаtnоg pаrtnеrstvа u Rеpublici Srpskој („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 62/12). Više informacija o javno-privatnom partnerstvu u Republici Srpskoj možete naći u ovom dokumentu.

Privatizacija

Uslovi i postupak za prodaju i prenošenje državnog kapitala u preduzećima, koji je u svojini Republike Srpske, u svojinu domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica uređuje Zakon o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima Republike Srpske i drugim podzakonskim aktima (više o regulativi http://www.irbrs.net).
Ovlašćeni prodavac državnog kapitala je Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka. Strana lica mogu, pod jednakim uslovima kao i domaća lica, učestvovati u postupku privatizacije državnog kapitala u preduzećima.

Baza podataka o privatizaciji

    Pregled neprivatizovanih preduzeća
    Pregled rezultata privatizacije

Poslovne Zone

Republika Srpska je prepoznala značaj poslovnih zona, kao elementa privrednog lokalnog razvoja. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o podsticanju razvoja malih i srednjih preduzeća („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 119/08) u članu 40. definisana je poslovna zona:
„Poslovne zone su oblik preduzetničke infrastrukture koji predstavlja građevinski uređen i komunalno opremljen prostor, a namijenjen je za uskladjeno i plansko korištenje od strane većeg broja preduzeća i preduzetnika, pri čemu planski i uredjen pristup omogućuje zajedničko korištenje prostora, te komunalnih, administrativnih, finansijskih, tehničkih i drugih uslova, ostvarujući tako niže troškove poslovanja“.

Strateško opredjeljenje Republike Srpske dato je dokumentom Akcioni plan podrške uspostavljanju i razvoju poslovnih zona u Republici Srpskoj 2009-2013 i Strategijom razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u Republici Srpskoj za period 2011-2013. godine.
U Republici Srpskoj izvršeno je mapiranje potencijalnih lokacija za poslovne zone. Na osnovu ovog mapiranja utvrđeno je da su opštine i gradovi Republike Srpske, iskazale interes za izgradnju poslovnih zona na 117 lokacija. Od navednih lokacija 57 ih je ocijenjeno kao perspektivne a smještene su na području  39 opština. Kriteriji perspektivnosti se odnose na postojanje tržišta, jer se zona treba posmatrati kao proizvod za koji neko mora biti zainteresovan, dalje postojanje ili puteva, željezničkih kolosijeka, aerodroma, fakulteta.

Postojeće poslovne zone u Republici Srpskoj su: Poslovna zona Poljavnice Novi Grad, Aleksandrovac Laktaši, Lipova greda Kozarska Dubica, Industrijska zona Derventa, Poslovna zona Nevesinje, Poslovne zone Pale, Poslovna zona Roteks Rogatica, Poslovna zona Šamac, Zone Petrovo, Zone Bijeljina, Jadar Zvornik, Volujac Trebinje.
Više informacija o poslovnim zonama na pogledajte na internet stranici.

Koncesije

Koncesije u Republici Srpskoj uređene su Zakonom o koncesijama  ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 25/02, 91/06, 92/09). Ovim zakonom stvoren je javan I svima dostupan, nediskriminatorski I jasan pravni okvir kojim su utvrđeni uslovi po kojima je domaćim I stranim pravnim licima omogućeno dodjeljivanje koncesije u Republici Srpskoj.

U cilju obavljanja funkcija za dodjelu koncesija konstituisana je Komisija za koncesije Republike Srpske
kao  stalno, nezavisno regulativno pravno lice.

Kompletna pravna regulativa kao i više informacija dostupno je na internet stranici Komisije za koncesije Republike Srpske.

Baza Investicionih Projekata

Baza investicionih projekata je objedinjen pregled konkretnih potencijalnih investicionih projekata koji su na jednom mjestu dostupni zainteresovanim investitorima.
Lokalne zajednice kao i privatna lica imaju mogućnost kandidovanja svojih investicionih projekata na komercijalnoj osnovi, Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, putem sljedećeg Obrasca.
Baza investicionih projekata je u pripremi, a sažetke projekata po opštinama možete vidjeti ovdje.

NAPOMENA: Ako želite da promovišete link u ovom članku, javite mi.

Ako vam se ovaj članak dopao, lajkujte FB stranicu DM Spot, Twitter ili LinkedIn i budite obavješteni kad novi članak bude objavljen.


Dobrodošli

Hvala Vam što ste izabrali posjetiti DM Spot portal.

Na njemu ćete naći:

  • podatke o autoru,
  • članke na temu nauke i tehnologije,
  • eBiblioteku, preporuke,
  • članke iz života i stila i
  • promociju potencijala Republike Srpske.

Vidjećete i nešto što se nalazi između redova, moju ljubav i trud da ovaj sajt i komunikaciju prema Vama učinim originalnom, korisnom i atraktivnom i obećanje da neću prestati da se trudim.

Ukoliko nađete da Vam je posjeta ovom portalu bila koristila u bilo kom pogledu, razmislite o tome da mi platite kafu kako biste podržali moj rad.

Recommended