Moje ime je Dejan Majkić. Ja sam sertifikovani Product Owner sa prebivalištem Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina. U ovom članku pokušaću ukratko da objasnim šta je Product Owner i koja je njegova odgovornost.

PO je izrazito je traženo zanimanje u svijetu, a sve češće i kod nas, pa je red da ga potpuno demistifikujemo u pogledu aktivnosti koje obavlja i odgovornosti koju ima.

Product Owner (Vlasnik proizvoda) odgovoran je za listu funkcionalnost koja se zna da je potrebna u određenom proizvodu tzv. product backlog, pazeći da je ažurna u pogledu prioriteta i da sadrži stavke koje se poklapaju sa korporativnom strategijom i vizijom ovog proizvoda.

Product backlog je izvor zahtjeva za sve buduće promjene na proizvodu. Product Owner je odgovoran za sadržaj Product backlog-a, uključujući njegovu dostupnost zainteresovanim stranama kao i naručivanje zahtjeva za izmjenama. 

Product Owner odgovoran je za saradnju sa potrošačem, krajnjim korisnikom i svim zainteresovanim stranama kako bi definisao koje će funkcije biti u kojoj verziji proizvoda.

Ova uloga je zaista presudna jer spaja dva kraja - razvojni tim i zainteresovane strane. Product Owner sarađuje sa zainteresovanim stranama kako bi pronašao prave zahtjeve i kako bi pomogao korisnicima da osmisle zahtjeve koje u tom trenutku možda neće vidjeti ili razumjeti. To ne samo da poboljšava odnos sa kupcima, već takođe pomaže i u izgradnji povjerenja.

A na drugom kraju, Product Owner pomaže razvojnom timu da razumije viziju i korisničke zahtjeve.

To znači da je ova uloga svojevrsni most između dva kraja, koja efikasno poboljšava komunikaciju.

Krajnja odgovornost Product Owner-a je da obezbjedi da proizvod stvori novu vrijednost za svoje korisnike, buduće kupce kao i za kompaniju. Takođe, da se pobrine da povratna informacija (feedback) od određene zainteresovane strane bude na pravi način uzeta u razmatranje.

Lista odgovornosti koje ova uloga zahtjeva:

 1. Definisanje vizije:

  Product Owner je odgovoran za kreiranje vizije kako bi razvojnom timu jasno - vizuelno prikazao očekivani rezultat od strane krajnjeg korisnika. Product Owner je taj koji komunicira i sarađuje sa korisnicima kako bi razumio njihove zahtjeve, pa je zaista važno da se zahtjevi prevedu u obliku vizije unutar tima. Takođe, podjednako je važno komunicirati sa zainteresovanim stranama u cilju prezentovanja korporativne vizije i ciljeva konkretnog proizvoda tako da svi govore isti jezik i imaju identično razumjevanje rezultata rada. Da bi osigurao da je svaki zahtjev usklađen sa poslovnim ciljevima, Product Owner treba da kreira mapu puta proizvoda, koja na grafički način oblikuje viziju i smijer kretanja razvoja proizvoda.

 2. Upravljanje listom funkcionalnost koja se zna da je potrebna u proizvodu tzv. product backlog

  Najbitnija odgovornost u Product Owner-a je upravljanje product backlog-om. Današnje tržište je veoma dinamično, svaki korisnik i budući kupac želi da ostane u vrhu novih funkcija koje se uvode. Čak i stavke u product backlog-u mogu zahtijevati određena pomjeranja zbog promjene prioriteta. Odgovornost Product Owner-a je da ispravno postavi listu funkcionalnost i da im odredi prioritet prema poslovnim ciljevima i aktuelnim globalnim trendovima poslovanja. Product backlog je dinamična lista stavki koja predstavlja "živi dokument" koji bi prema potrebi može da se ažurira na osnovu promjene projektnih zahtjeva, sve do početka razvoja a u izuzetnim situacijama čaki i u toku razvoja.

 3. Prioritetizacija potreba

  Odgovoran je za donošenje odluka o prioritetu stavki iz product backlog-a kako bi se postigao maksimalan rezultat. Product Owner mora da poreda stavke iz product backlog-a kako bi najbolje postigao ciljeve kompanije i zadatke razvojnog tima.
  Živimo u svijetu u kojem je pomoć lako dostupna u pogledu sjajnih alata, dakle, postoji mnoštvo alata koji će pomoći Product Owner-u da to uradi. Product Owner zadužen je ispravno poreda niz stavki iz product backlog-a a nakon toga da definiše strukturu, postavi očekivanja i definiše product backlog za nadolazeći sprint sastanak (tzv. Sprint Planning Meeting u skladu sa Scrum metodologijom). To znači da se svaka korisnička priča mora poredati po relativnoj važnosti.

 4. Nadgledanje razvojnih faza

  Jednom kada uspostavi viziju, odredi prioritete u product backlog-u, Product Owner mora da bude uključen u svim nadolazećim fazama razvoja proizvoda kako bi tim koji radi na razvoju dobio potrebna pojašnjenja na neke nejasnoće koje će se možda pojaviti u fazi razvoja ili prilikom demonstracije nove funkcionalnosti. Product Owner će učestvovati u radu sa razvojnim timom, pa čak imati i aktivnu ulogu kao što je  planiranje ili izmjena redoslijeda product backlog-a zbog načina tehničke realizacije.

 5. Predviđanje potreba klijenta

  U današnjem takmičarskom okruženju zaista je važno da neko ko je u ulozi Product Owner-a shvati potrebe klijenta i kupca. Product Owner treba da razumije tržište, konkurenciju i muke koje muče korisnika. Pomoću tih dragocjenih informacija, Product Owner može odrediti koje funkcije treba primjeniti i kojim redoslijedom, s obzirom na vrijeme i važnost. Ponekad Product Owner može pomoći kupcima da formulišu stavke koje žele, ali nisu u stanju da ih u potpunosti shvate. I ovde komunikacija igra veliku ulogu.

 6. Spaja zainteresovane strane

  Uloga Product Owner-a je u tome da djeluje kao most koji spaja razvojni tima i kupaca. Osoba u ovoj ulozi mora osigurati da tok informacija bude brz i jasan, tako da ne postoji interpretacija ili čitanje između redova. Product Owner mora biti siguran da su cilj i vizija pravilno usklađeni sa radnim stavkama u product backlog-u. Product Owner takođe djeluje kao veza između svih zainteresovanih strana i krajnjih korisnika, utvrđujući da li svaka priča ispunjava njihova zajednička očekivanja.

 7. Procjena napretka proizvoda na svakoj fazi razvoja

  Product Owner osigurava da se proizvod razvija u skladu sa prioritetima i nadgleda napredak aktivnosti u toku faza razvoja. Dužan je za preispitivanje postavljenih prioriteta za funkcionalnosti koje nisu završene do određenog roka. Product Owner osigurava da će okončavanje određene faze razvoja nekog proizvoda donijeti očekivane rezultate. Ukoliko je sve kako je i planirano, verifikuje ih.

 8. Učestvuje u svakodnevnim sastancima timova, planiranju i izvještavanju

  Scrum metodologija daju Product Owner-a mogućnost pregleda trenutnog razvoja, razmjevanje načina i logike koji se koristi prilikom razvoja i u skladu sa tim, prilagođavanje prioriteta. Za Product Owner-a važno je da učestvuje na (Sprint) sastancima tima, jer razvojni tim pomaže Product Owner-u da razumije moguća rješenja u situacijama kada postoje prepreke u realizaciji dogovorenog plana.

 9. Prekida razvoj faze ako utvrdi da je potrebna drastična promjena smjera razvoja

  Ako razvoj faze neće isporučiti poslovnu vrijednost zbog ekstremnih promjena, Product Owner može da prekine dalji razvoj u okviru date faze. Prekid razvoja je najčešće rezultat intenzivne promjene poslovnih prioriteta - nešto što se ranije smatralo važnim više nije važno i sl.

Kako postati sertifikovani Product Owner?

Iako sam o tome napisao poseban članak, vrlo kratko ću nešto reći i na ovom mjestu. Pozicija Product Owner-a zahtjeva ne samo temeljno razumjevanje proizvoda, već uključuje i analitičke i strateške vještine. Osoba koja želi duboko zaroniti i postati dobar Product Owner mora razumjeti tržište, zainteresovane strane, trebala bi biti u stanju da stvori viziju i zna kada i kako žonglirati sa product backlog listom, tako da ona uvijek bude ažurno poredana po prioritetima.

Individualne beneficije ovog posla

Ako želite biti profesionalac u ovom poslu možete položiti CSPO (Certified Scrum Product Owner) sertifikat i steći sljedeća znanja i vještine:

 1. Upoznavanje sa Agilim praksama.
 2. Upoznavanje sa Scrum metodologijom.
 3. Imaćete priliku da aktivno sarađujte sa agilnom zajednicom posvećenoj stručnom usavršavanju i sticanju Scrum prakse.
 4. Kreirajte bolji proizvod za vođenje i implementaciju Scrum-a u timu.
 5. Povećavate vjerovatnoću da se zaposlite sa dobrom platom na tržištu rada.

Prednosti organizacije u kojoj radite

CSPO dobija sve veću popularnost od posljednjih nekoliko godina. Razlog je taj što gotovo svaka značajnija kompanija ili organizacija angažuje Product Owner-e kako bi opstali na današnjem konkurentnom tržištu. Certified Scrum Product Owner može unaprijediti organizaciju na sljedeće načine:

 1. Definiše viziju proizvoda i usmjerava članove tima da dobiju novu vrijednost.
 2. Pomaže članovima tima u isporuci proizvoda visoke vrijednosti.
 3. Pomaže u nesmetanoj komunikaciji između zainteresovanih strana i članova razvojnog tima.

Koja je razlika između uloga Product Manager-a i uloge Product Owner-a?Konkretno:

Product Manager odgovara: Ako mi date ovaj resurs, isporučiću vam ovaj poslovni rezultat.
Product Owner, sa druge strane, kaže: Ako planirate potrošiti ovaj novac, pobrinuću se da dobijete najveću moguću vrijednost od uložene investicije u razvoj.

Vještine i kompetencije potrebne za ulogu Product Owner-a

Obuhvat uloge Product Owner-a podjeljena je na četiri dijela:

 • Stručnost u domenu: Vrlo često je poznavanje proizvoda i tržišta razlog zbog čega vas je kompanija angažovala. Činjenica da poznajete kupce i način na koji koriste vaš proizvod, glavni je razlog što ste postavljeni za Product Owner-a.
 • Maksimizovanje vrijednosti proizvoda: Neposredno prije izbacivanja proizvoda na tržište, Product Owner se fokusira na ono što je najvažnije za kupca bude prvo sljedeće isporučeno, ali da vodi računa o eventualnim tehničkim ili ograničenjima u resursima.
 • Vještine komunikacije: Njegov zadatak je da pažljivo sluša i vodi računa da svi razumiju šta treba da naprave kako bi izbacili očekivani proizvod na tržište.
 • Prevodilac zahtjeva Kupac-Razvojni tim: Uloga Product Owner-a je da popuni prazninu koja postoji između onoga što kupci žele (ili čak misle da žele) i isporuke proizvoda. On prevodi zahtjeve kupca u tehničke detalje koristeći svaki raspoloživ način. Bilo da se radi o skicama olovkom ili zamršenim tehničkim detaljima, on pravi razliku između zadovoljavajućeg proizvoda i fenomenalnog proizvoda tj. onoga koji kupci vole.

Šta nije uloga Product Owner-a:

 1. Nema nadležnost za odlučivanje na poslovnom nivou u većini organizacija: Ovo se vrši na nivou vlasnika preduzeća ili na nivou drugih organizacija. Međutim, Product Owner ima autoritet za način na koji će se određeni zahtjev implementirati i isporučiti.
 2. Nije tehnički arhitekta proizvoda:  Product Owner mora da razumije poslovni domen ili funkcionalnost/zahtjev sa stanovišta krajnjeg korisnika. Sa druge strane Product Owner ne mora da razumije konkretnu funkciju sa stanovišta programera.
 3. Tržišni segmenti: U većini organizacija rasprava o izlasku na tržište obavlja se na nivou marketinga ili prodaje, posao Product Owner-a je da olakša i učini te ciljeve ostvarivim.

Kako izgleda oglas za slobodno radno mjesto Product Owner-a u kompaniji Coca-Cola - PRIMJER

Job Role: Principal Software Systems Analyst — Product Owner

This position is responsible for leading the Coca-Cola Freestyle teams’ execution and delivery of hardware/software releases with well-defined Freestyle customized software development life cycle process. This position understands and coordinates feature backlog for all releases for the platform — and their dependencies on each other. Leads the translation of software features into technical requirements (Features) and follows Agile Scrum-based Software development. Define software release plan and scope with platform lead / BA/tech lead. This role serves as the single voice on SW releases into and out of Engineering & Innovation.

KEY RESULTS:

 • Effective and groomed backlog
 • Clear defined Acceptance Criteria per feature
 • Effective Agile Processes (Scrum and Agile Hybrid) and Cross-Functional communication
 • Effective Operating Organization & talent development
 • World-Class Program & Project Execution
 • Efficient Delivery of Services (Quality, Low cost)
 • Efficient and Effective Solution Delivery Process
 • Promote Continuous Improvement
 • Scope
 • Define Software release plan and scope with platform lead / BA/tech lead. This position will be a single voice on SW releases into and out of E&I. Responsible for translating weekly Scrum report for broader audiences. Manage the backlog for sprint and release planning post-development start through QA. Define T-shirt size w/ SW system lead. Responsible for leading software gate reviews from the development onto QA — including informal handoff to QA.
 • This position will also raise risks/impediments to the program team. Responsible for conversion of A spec into System Requirements Spec into user stories. Works with functional leads on staffing needs and resource management. Leads bug triage meetings …

Plata, kompanije koje zapošljavaju ovu ulogu i još neki detalji o Product Owner-u

Za sve vas koji želite više da saznate o Scrum-u, Product Owner-u, Scrum Masteru, obezbjedio sam besplatan kurs na engleskom jeziku:

Ako vam treba PO za vaše poslovanje, javite mi.

Ako vam se ovaj članak dopao, lajkujte FB stranicu DM Spot, Twitter ili LinkedIn i budite obavješteni kad novi članak bude objavljen.


Dobrodošli

Hvala Vam što ste izabrali posjetiti DM Spot portal.

Na njemu ćete naći:

 • podatke o autoru,
 • članke na temu nauke i tehnologije,
 • eBiblioteku, preporuke,
 • članke iz života i stila i
 • promociju potencijala Republike Srpske.

Vidjećete i nešto što se nalazi između redova, moju ljubav i trud da ovaj sajt i komunikaciju prema Vama učinim originalnom, korisnom i atraktivnom i obećanje da neću prestati da se trudim.

Ukoliko nađete da Vam je posjeta ovom portalu bila koristila u bilo kom pogledu, razmislite o tome da mi platite kafu kako biste podržali moj rad.

Recommended