U želji i dobroj namjeri da zadržimo i održimo konzistentnost i kontinuitet u informisanju zaposlenih u republičkim organima uprave kao i građanstva o širokom polju aktivnosti Agencije za državnu upravu Republike Srpske, priredili smo deveti broj Biltena. Dakle, ovom prilikom i sada, nastojimo da pregledno i jasno predočimo najaktuelnije događaje, koji su ispunili vrijeme od izdavanja prošlog broja Biltena (mart 2011. godine).

Ovaj, novi broj Biltena ispunjavaju svježe i zanimljive informacije koje tangiraju i pojašnjavaju pitanja iz oblasti:
  • Ukratko o RESPA,
  • Izvještaj o ažurnosti Centralnog registra kadrova,
  • ADU Forum – sistem za povezivanje Centralnog registra kadrova korisnika u cilju razmjene iskustva i informacija,
  • Javni konkursi,
  • Osnovne odredbe nove Uredbe o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske,
  • Konferencija na temu "Modernizacija upravljanja državnom upravom u Republici Srpskoj iz perspesktive Evropske unije",
  • Bolja državna uprava na boljem operativnom sistemu (osvrt na Debian konferenciju),
  • Uloga muškaraca u borbi za ravnopravnost žena - Gender centra Republike Srpske.
Vjerujemo, da će prilozi iz sadržaja devetog broja Biltena imati aplikativnu vrijednost i relevantan domet u informisanju državnih službenika u razvoju i osavremenjavanju ljudskih potencijala u državnoj upravi Republike Srpske.

Redakcija

File name: Bilten ADU RS broj 9-2.pdf
File size:2.72 MB