eGov

Cilj: Razviti Lični korisnički sandučić (LKS) kao jedinstveno mjesto preko kojeg država komunicira sa građanima, i informatičku arhitekturu koja omogućava interoperabilnost organa uprave i lokalne samouprave.

Primjer konceptualnog dizajna sistema e-Građani: Sistem e-Građani sastoji se od tri osnovne komponente:

 • Centralnog državnog portala npr. gov.RepublikaSrpska,
 • Vladinog identifikacionog i autentifikacionog sistema i
 • Ličnog korisničkog sandučića (LKS).

Dio sistema čine i e-usluge koje razvijaju pojedini organi uprave i lokalne samouprave. Lični korisnički sandučić predstavlja jedinstveno mjesto preko kojeg država komunicira sa građanima. Za razvoj LKS-a neophodno je napraviti arhitekturu sistema koja će omogućavati interoperabilnost organa uprave i lokalne samouprave u budućnosti, drugim riječima, potrebno je razviti GSB (Government Service Bus).

Takva infrastruktura omogućava dostavu poruka u LKS. Kao i sve e-usluge, tako i LKS za autentifikaciju koristi Vladin identifikacioni i autentifikacioni sistem i kroz LKS omogućen je pristup svim aktivnim e-uslugama koristeći Registar e-usluga.

Razvoj Government Service Bus-a, kao arhitekture za LKS, treba biti zasnovan na zakonima koji tretiraju ovu materiju npr. usvajanje novog Zakona o republičkoj informacionoj infrastrukturi kojim treba biti predviđena Vladina informaciona infrastruktura (VII) kao sistem koji čine informacioni sistemi organa javne uprave koji se povezuju na zajedničku vladinu mrežu za bezbjednu razmjenu podataka i alati za interoperabilnost kao što su Metaregistar, tehnički standardi, klasifikacije, javni registri, sietem e-građani.

Svrha Vladine informacione infrastrukture jeste obezbjeđenje interoperabilnosti javnih registara i informacionih sistema organa javne uprave te obezbjeđenje zajedničkih elemenata za interakciju sa građanima ili drugim korisnicima. Ta zajednička infrastruktura za bezbjednu razmjenu podataka je Government Service Bus (GSB).

Kako postići interoperabilnost javnih registara i drugih baza podataka koji su potrebni za funkcionisanje sistema?

Neophodno je napraviti potrebnu informatičku infrastrukturu, uz odgovarajuća zakonska rješenja za sva tijela javne uprave kojim će biti obavezana na dostavu informacije građanima u elektronskom obliku preko sistema LKS i obavezu korišćenja Vladinog identifikacionog i autentifikacionog sistema za sve e-usluge za građane. Nakon toga, samo je mašta granica.

Institucije će u kratkom vremenu prepoznati prednosti i otvoriti što više usluga građanima. Sistem LKS treba biti na raspolaganju za sve zainteresovane institucije. Tehnička dokumentacija i procedura pristupa trebaju se nalaziti na web sajtu Ministarstva uprave I lokalne samouprave.

Lični korisnički sandučića sa tehničke strane i infrastruktura

Lični korisnički sandučić (LKS) je sistem koji treba da se sastoji od web-aplikacije “Lični korisnički sandučić” kao i od Sistema za razmjenu poruka. Aplikacija LKS treba biti zasnovan na otvorenim standardima, a pisana u nekom od popularnih objektno orjentisanih programskih jezika.

Treba biti omogućeno da se pokreće na svim operativnim sistemima i aplikativnim serverima i to na virtuelnim serverima npr. VMWare.

Arhitekturu sistema dizajnirati tako da sistem bude bezbjedan, skalabilan, visoko raspoloživ, dostupan 7/24. Sistem za prijem poruka treba biti generički web-servis preko koga institucije šalju poruke za registrovane korisnike (e-Građane) u aplikaciju LKS. U sastavu Sistema za prijem poruka nalazi se i Registar institucija (pošiljaoca poruka) i Registar poruka. Pristup sistemu za razmjenu poruka treba biti omogućen samo registrovanim institucijama koje dobiju saglasnost od Ministarstva uprave i lokalne samouprave za slanje poruka.

Veliki interes i građana i uprave je uvid u matične podatke te mogućnost dobijanja validnih elektronskih dokumenta.

Sistem u republici treba funkcionisati tako da institucije razmjenjuju podatke te da papirnati dokumenti postanu nepotrebni (Institucije bez papira), ali papirnati dokumenti će još dugo ostati potrebni, pogotovo na nivou lokalne samouprave - tamo gdje ne postoje razvijeni informacioni sistemi koji bi mogli razmjenjivati podatke.

Ovo se može prevazići (workaround) na način da se elektronski dokument (potpisan kvalifikovanim elektrosnkim sertifikatom) iz republičkog organa može poslati na e-mail neke lokalne institucije, kako bismo izbjegli štampanje i dostavu. Građanima će sigurno biti zanimljivo i da za ovako preuzete dokumente nema plaćanja takse, dok se za one koje dižete u matičnim kancelarijama i dalje moraju kupovati taksene markice.

Ipak moguće je da će se neki elektronski dokumenti u budućnosti ipak morati plaćati. Važno je naglasiti da su sve republičke institucije dužne prihvatiti ovakav dokument, a njegovu vjerodostojnost mogu provjeriti putem, svima dostupne, usluge i to upisom kontrolnog broja i broj zapisa koji se nalaze na dokumentu.

Dostupnost dokumenata krajnjim korisnicima (građanima) putem LKS

Moraju sve obezbjediti svi preduslovi za slanje dokumenata i samo je stvar institucije šta će biti sadržaj poruke. U poruku treba biti moguće da se stavi i link na dokument, što je vrlo praktično jer sam dokument ostaje u izvornom informacionom sistemu, kroz LKS se može preuzeti i, prema želji građanina, sačuvani na lokalnom računaru.

Mogućnost uključivanja privatnog sektora u sistem e-Građani - banaka i sl.

Ne smiju da postoje ograničenja u funkcionisanju sistema e-Građani između privatnog i javnog sektora. Sistem treba biti tehnološki spreman da se u njega, osim tijela javne uprave uključe i privatne kompanije i banke, ali o svakom pojedinom zainteresovanom odluku donosi Ministarstvo uprave i lokalne samouprave.

Sljedeći koraci i dalji razvoj i unapređenje sistema

Ovako složen projekat poželjno je podijeliti u nekoliko faza. U prvoj fazi treba omogućiti da svaki građanin vidi samo svoje podatke i dobije dokumente koje se tiču samo njega. Cilj prve faze je da se sistem što prije da na korišćenje kako bi i građani i institucije prepoznali prednosti i počeli ga koristiti.

Naravno, potrebno je obezbjediti sistem privilegija da nekome date punomoć za korišćenje ili da kao roditelj/staratelj možete vidjeti i podatke svog djeteta.

U drugoj fazi planirati nadogradnju sistema omogućavanjem slanja i upravljanje porukama unutar LKS-a kao i označavanjem poruka koje korisnik ne želi primati.

Sve ovo treba biti podržano I na popularnim mobilnim platformama kao što su iOS, Android i Windows.

Treba omogućiti različite nivoe bezbjednosti putem kredencijala za pristup sistemu e-Građani.

To znači da će se pojedinim porukama u LKSu moći pristupiti samo ako se sistemu pristupilo sa kredencijalima novoa bezbjednosti za koju pošiljalac poruke smatra da je potrebna za pristup do te poruke.

To znači da će za neke poruke biti dobijeno obavještenje kako je poruka stigla, ali da su potrebni kredencijali većeg novoa bezbjednsti, kao npr., lični sertifikat kako bi se mogla pročitati. Ili će se moći pročitati poruka, ali ne i dokument koji je prilog poruci ako nivo bezbjednosti nije dovoljan. Ovo predstavlja još jedan dodatni segment zaštite podataka u ovom sistemu.

mSandučić

mSandučić je izvorna Android aplikacija, koja ima sve funkcionalnosti web aplikacije, sa dodatkom push notifikacija za obavještenja korisnika o novim porukama pristiglim u Korisnički sandučić.

U mSandučić-u naglasak je stavljen na bezbjednost, tako da korisnik prilikom prvog korišćenja odabere PIN kod koji je poznat samo njemu, a bez kojeg nije moguće korišćenje aplikacije, čime se obezbjedila zaštita ličnih podataka čak i nakon krađe ili gubitka uređaja.

mSandučić je aplikacija prilagođena za pametne telefone i tablete svih veličina ekrana te ju je moguće instalisati na sve uređaje koji imaju Android verziju 4.0 i više, čime je pokriveno više od 80% tržišta Android uređaja. Za izradu aplikacije koristiti Android Studio baziran na IntelliJ IDEA razvojnom okruženju, te Robospice i Spring for Android biblioteke za REST komunikacije sa servisom.

Notifikacije su izvedene pomoću Google Cloud Messaging servisa, čime se postiglo kvalitetno korisničko iskustvo koje se proteže kroz veći dio Android aplikacija.

Obavljeni posao

Ključno je da vlada i resorno ministarstvo kao nosioci projekta, prepoznaju važnost korišćenja zajedničke informacione infrastrukture. Isto tako važno je da se posveti izuzetna pažnja bezbjednosti i dostupnost sistema u svakom trenutku. Za korisnike sistema neophodno je razvijati nove e-usluge kao što su:

 • Dobijanje e-dokumenta iz matičnih knjiga
 • Omogućavanje uvida u podatke iz poreskog informacionog sistema
 • Registra birača koja će biti zanimljiva građanima koje u vrijeme izbora ne borave u svom mjestu prebivališta.
 • e-Dnevnik za roditelje
 • Berza rada
 • Pregled izabranog porodičnog ljekara
 • Izdavanje zdravstvene knjižice/kartice
 • Izdavanje građevinske dozvole
 • Izdavanje uvjerenja
 •  …

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave treba da u saradnji sa ostalim relevantnim institucijama stvori sve preduslove za kreiranje i usvajanje konceptualnog dizajna, za implementaciju i na kraju za korišćenje ovog sistema za koji je neophodno sačiniti odgovarajuću pravnu regulativu koja će obvezati korišćenje zajedničke infrastrukture.

A kada sistem bude implementiran, na institucijama je da prepoznaju važnost i da razviju e-usluge koje će biti dio ovog sistema. Ministarstvo uprave I lokalne samouprave u saradnji sa Ministarstvom nauke I tehnologije bi trebalo da koordinira i podstiče uključenje ostalih relevantnih institucija.

Autori: Zvonko Pavić, Oleg Maštruko


Dobrodošli

Hvala Vam što ste izabrali posjetiti DM Spot portal.

Na njemu ćete naći:

 • podatke o autoru,
 • članke na temu nauke i tehnologije,
 • eBiblioteku, preporuke,
 • članke iz života i stila i
 • promociju potencijala Republike Srpske.

Vidjećete i nešto što se nalazi između redova, moju ljubav i trud da ovaj sajt i komunikaciju prema Vama učinim originalnom, korisnom i atraktivnom i obećanje da neću prestati da se trudim.

Ukoliko nađete da Vam je posjeta ovom portalu bila koristila u bilo kom pogledu, razmislite o tome da mi platite kafu kako biste podržali moj rad.

Recommended