ebusiness-konferencija

Prva stručna e-Business konferencija u Banjaluci pod nazivom e-Business conference Banja Luka 2014 održala se 23. i 24. septembra 2014. godine u Hotelu „Bosna“. Osnivač e-Business konferencije je Elektrotehnički fakultet Banja Luka sa Privrednom komorom Republike Srpske i Agencijom za bankarstvo Republike Srpske.

Konferencija je okupila eminentne autore iz regije i Evrope i evidentirano je prisustvo oko 200 učesnika iz različitih privrednih područja i bankarskog sektora.

Svrha Konferencije je bila da odgovori na pitanje: Kako sveobuhvatno urediti područje elektronskog poslovanja (u privatnom sektoru, javnoj upravi, akademskoj zajednici) te ubrzati razvoj e-Business-a da bi se postigli vrlo veliki efekti i na privredu i na javni sektor?

Glavne teme konferencije:

  1. strategija e-Business-a od e-narudžbe do e-računa i e-plaćanja;
  2. e-Business procesno vođen BPM-om (B2B, B2G, B2C);
  3. uloga javne uprave u skidanju barijera u primjeni e-Business-a;
  4. ICT tehnologije i metodologije za e-Business;
  5. kako rukovodstvo privrednog društva i banke pokreće i ubrzava primjenu e-Business-a.

Prva e-Business konferencija u Banjaluci sa kvalitetnim stručnim sesijama i prezentacijama radova koji će biti od višestruke koristi za zaposlene u privredi, bankarstvu, javnoj upravi i akademskoj zajednici.

Rezultati koji se očekuju od održavanja Prve e-Business konferencije:

  • podsticaj privrednom razvoju Republike Srpske i zemalja SEE regije i stvaranje kompetitivnih prednosti uvođenjem e-Business-a;
  • identifikacija regulatornih barijera koje je potrebno eliminisati radi uvođenja e-Business-a;
  • proučavanje primjera najbolje prakse i davanje preporuka za business, sa procjenom efekata;
  • uključivanje akademske zajednice radi apsorpcije naučno-istraživačkih rezultata i boljeg fokusiranja na poslovne procese i probleme u privredi i javnom sektoru;
  • razvoj svjesnosti i podsticanje zajedničkog i sinhronizovanog nastupa privrednog sektora, javne uprave i akademske zajednice radi postizanja sinergije na nivou cjelokupnog društva.

Nadam se da ćemo kroz razmjenu znanja, mišljenja i iskustava autora i učesnika prve e-Business konferencije doći do očekivanih rezultata.

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 06.jpg