E-mail marketing je slanje jedinstvenih komercijalnih sadržaja putem e-mail-a korisnicima koji su odobrili da primaju date sadržaje. To je poslovna strategija za zadržavanje i povećavanje baze korisnika kroz izvršavanje i isporučivanje bitnih sadržaja koristići e-mail. E-mail marketing predstavlja jedan od najvažnijih dijelova Internet marketinga. Njegova osnovna prednost je u tome što omogućava direktnu komunikaciju sa korisnikom proizvoda ili usluga kompanije.

Elektronska pošta omogućava informisanje o novom proizvodu ili usluzi, podučavanje potencijalnih korisnika kako bi pravilno koristili proizvod ili uslugu, objavljivanje vijesti koje se odnose na tematiku kojom se kompanija bavi, vođenje diskusija na temu koja je u interesu kompanije itd. Da bi se postigao pozitivan efekat e-mail marketinga poruke se moraju slati samo korisnicima koji žele da primaju informacije date kompanije. Neophodno je izbjegavati slanje spam poruka.

Spam je e-mail poruka koju je korisnik dobio, a koja nema direktne ili indirektne veze sa njim. E-mail marketing može biti upotrebljen za vođenje prodaje, obezbjeđivanje korisničkog servisa i izgradnju bližih odnosa sa korisnicima. E-mail je najbrže rastući komunikacioni medij na svijetu danas. Preko 30 milijardi e-mail poruka razmjeni se dnevno na svijetu. E-mail je iz osnova promjenio način komunikacije među ljudima, uklonio razne barijere u pisanju i omogućio milionima ljudi da učestvuju u dijalogu, na jednostavan i brz način.

E-mail je moćno sredstvo u marketingu kompanije, analizi poslovanja i stvaranju slike o kompanij i njenim proizvodima u javnosti. Zahvaljujući njegovom eksplozivnom rastu kompanije ga mogu upotrijebiti kako bi dobile obrazac ponašanja svojih korisnika i tako bolje razumjele njihove potrebe.

E-mail je veoma efikasno sredstvo za ostvarivanje prihoda, razvijanje odnosa sa korisnicima i kreiranje kvalitativno različitog brenda u odnosu na konkurentske kompanije.

Prednosti E-mail marketinga

E-mail kao sredstvo direktnog marketinga pruža brojne prednosti, kao što su:
 • Omogućava brz odgovor na zahtjeve korisnika. E-mail smanjuje vrijeme odgovora na zahtjeve korisnika, od 6 do 8 nedelja u slučaju klasične pošte, na 48 sati u većini slučajeva. Korisnici imaju mogućnost da odmah odgovore vraćanjem e-mail-a ili pritiskom mišem na link ka Web sajtu kompanije, kako bi došli do više informacija. Tako se ostvaruje interakcija između kompanije i njenih korisnika.
 • E-mail štedi vrijeme. Zahvaljujući upotrebi e-mail marketinga kompanije su značajno smanjile troškove vremena u odnosu na marketing koji koristi tradicionalnu poštu.
 • E-mail  jača poziciju brenda. Redovno poslate e-mail poruke koje sadrže ispravno naslovljene teme poruke (Subject) jačaju poziciju kompanije i njenih proizvoda. E-mail stvara dvosmjernu vezu sa korisnicima i podstiče dugotrajne, kvalitativne odnose. S obzirom da je korisnik dao svoj pristanak za prijem informacija o proizvodima i servisima kompanije, e-mail poruke kompanije se očekuju kao poruke od prijatelja.
 • E-mail je efikasan način za dovođenje posjetilaca na Web sajt. HTML linkovi mogu biti ubačeni u E-mail, tako da brzo usmjeravaju korisnike ka Web sajtu kompanije. Tako se povećava broja korisnika koji se registruju na Web sajtu. Kompanija poslije toga može registrovanim korisnicima slati ciljane sadržaje.
 • Rezultati e-mail marketing kampanje se lako mjere. Uspjeh marketinške kampanje može biti mjeren korišćenjem softverskih programa koji su napravljeni tako da snimaju odgovore od strane korisnika.
 • E-mail je široko rasprostranjen. On je najviše korišćen aspekt Internet-a i dio je svakodnevne aktivnosti velikog broja ljudi.
 • E-mail se može prilagoditi korisniku. Kada se mailing liste koriste zajedno sa bazama podataka o korisnicima, kampanje se mogu prilagoditi korisnicima, tako da svaki e-mail sadrži podatke koji se odnose na datog korisnika. Integracija sa bazama podataka omogućava stvaranje korisničkih grupa koje će primati e-mail-ove koji su odgovarajući za neku njihovu zajedničku karakteristiku (npr. obrazovanje, pol, starost itd.), tako da e-mail-ovi koji se šalju mogu biti jednostavno selektovani i usmjereni.

Proces E-mail marketinga

Proces E-mail marketinga se sastoji iz šest faza:
 1. Prikupljanje podataka o korisnicima. Ovde se prvenstveno misli na dolaženje do e-mail adresa potencijalnih korisnika proizvoda ili usluge. Na osnovu načina na koji je kompanija došla do liste e-mail adresa korisnika razlikuju se dvije vrste mailing lista:
  1. Kompanijina sopstvena lista je lista e-mail adresa korisnika koju je kompanija sakupila kroz prethodne kontakte sa korisnicima, prijavama na Web sajtu kompanije ili na druge načine sa potvrdom korisnika.
  2. Iznajmljena ili kupljena lista je lista e-mail adresa korisnika koju je kompanija iznajmila ili kupila od prodavaca lista. Prodavci su kompanije specijalizovane za sakupljanje korisničkih      e-mail adresa na Internet-u. Na osnovu ovih lista pravi se privatna baza podataka korisnika.
 2. Definisanje ponude u kampanji i ciljnog segmenta. Ovaj korak e-mail marketinga podrazumjeva kreiranje ponude, e-mail-ove koji nastavljaju interakciju sa korisnicima koji su odgovorili na prvobitni e-mail koji je poslala kompanija, telemarketinške aktivnosti, kreiranje podgrupa unutar prvobitne korisničke liste i sl.
 3. Izgradnja liste korisnika / Segmentacija. Kada se kreira mailing lista, potrebno je uključiti što je moguće više podataka o korisnicima, kako bi se sadržaj e-mail-a što više približio njihovim sferama interesovanja. (npr. podaci o demografskoj strukturi korisnika, kompaniji u kojoj korisnik radi, zanimanju korisnika tj.sve što se odnosi na specifične potrebe koje bi mogle da zadovolje korisnika.
 4. Kreiranje e-mail poruke. Postoji više pristupa kreiranju E-mail poruka koje se šalju korisnicima. Neke marketinške kompanije nude „tekući" (streaming) video i ostale širokopojasne (broadband) sadržaje, druge kompanije koriste sadržajne HTML poruke. HTML sadržaji su veoma efikasni za igrađivanje brenda i  imidža kompanije. Veoma je korisno i popularno dodavanje reklamnih banera u e-mail poruke.
 5. Vremensko planiranje e-mail kampanje. Najpogodnije vrijeme za otpočinjanje e-mail marketinške kampanje jeste sredina radne nedjelje u satima poslije završnih opreterećenja zaposlenih.
 6. Posmatranje i mjerenje reakcije korisnika. U e-mail marketinškoj kampanji, praćenje reakcije korisnika ostvaruje se mjerenjem aktivnosti, kao što su broj klikova na hipertekstualne linkove koji se nalaze u marketinškoj e-mail poruci (click-through) i broj marketinških e-mail poruka koje su korisnici otvorili i pročitali (open-ups).

Modeli E-mail marketinga

Postoji osam modela E-mail marketinga:
 1. Korisnički baziran e-mail. U modelu korisnički baziranog e-mail-a, kompanija poziva posjetioce sopstvenog Web sajta (postojeće potrošače i potencijalne potrošače) da podnesu zahtjev za uključivanjem njihove e-mail adrese u kompanijsku e-mail listu, kako bi povremeno primali e-mail poruke sa najavama novih i promotivnim ponudama proizvoda i usluga.
 2. Kompanijske novine (newsletter). Kompanijske e-mail novine za razliku od korisnički baziranog e-mail-a podrazumjevaju neku vrstu uređivačke koncepcije i imaju redovni raspored izlaženja. Sastoje se od savjeta tipa „novosti koje možete koristiti", koji se odnose na ponuđene proizvode i usluge kompanije i na „vijesti o kompaniji", kao što su finansijski položaj kompanije na tržištu, novi poslovni projekti, promjene u rukovodećem timu kompanije...
 3. Servis podsjetnik. Servis podsjetnik je servis koji se zasniva na kalendaru i podsjeća korisnike na određene datume. Npr. sajtovi elektronske trgovine nude listu poklona na datume koji su vezane za godišnjice i rođendane dragih osoba datog korisnika.
 4. Servis posrednici. Ovi servisi igraju ulogu medijatora između korisnika i marketinških kompanija. Korisnici se pozivaju da se registruju na ove servise i da izaberu iz kojih različitih oblasti bi želeli da primaju obavještenja putem E-mail-a. Ovi servisi, zatim marketinškim agencijama prodaju dozvoljeni pristup kupcima. Menadžeri ovih servisa često ne predaju E-mail adrese svojih pretplatnika marketinškim kompanijana, već marketinške kompanije daju svoje poruke menadžerima servisa, koji ih zatim u ime marketinških kompanija proslijeđuju ka pretplatnicima servisa.
 5. Sponzorisani E-mail časopisi. Na hiljade nezavisnih pisaca pronašlo je da je e-mail jednostavno, ali efikasno sredstvo samoizdavaštva. Milioni korisnika su se pretplatili. Takođe, mnogi Web i tradicionalni izdavači samostalno nude zbirke e-mail-ova i e-mail časopisa. Većina od ovih izdavača prihvata reklamiranje.
 6. Sponzorisane diskusione liste. E-mail je popularno sredstvo za vođenje diskusija i debata u virtuelnoj zajednici. Ovde se misli na pravljenje e-mail diskusionih lista koje su posvećene gotovo svim temama koje se mogu zamisliti. Svaki pretplatnik diskusione liste dobija kopiju svake e-mail poruke koja se pošalje u listu.
 7. Advokatski marketing. Advokatski marketing je model gdje se angažuju postojeći korisnici kompanije da dobrovoljno među svojim poznanicima šire informacije o kompaniji i njenim proizvodima i uslugama. Ovo je strategija "prijatelj dovodi prijatelja". Korisnici regrutuju svoje prijatelje koji nadalje šire vijesti o kompaniji.
 8. Partnerski marketing. Ovo je strategija u kojoj kompanija svojim korisnicima šalje komercijalne e-mail-ove za račun partnerske kompanije.

Pravila E-mail marketinga

 1. Pažljivo biranje ciljane populacije korisnika. Uspješnost kompanijske prodaje direktno je vezana sa njenom uspješnošću u procjeni ciljnog tržišta za svoje proizvode.
 2. Pravljenje internih kompanijskih e-mail lista. Kompanije treba da se oslone na sopstvene e-mail liste korisnika, iako njihovo pravljenje zahtjeva mnogo više vremena i truda nego zakupljivanje e-mail lista od specializovanih organizacija koje se bave njihovim prikupljanjem. Razlog je daleko veći odziv korisnika u slučaju internih kompanijskih lista.
 3. Nuđenje korisnicima dodatne vrijednosti zauzvrat njihove prijave na e-mail listu. Kompanije putem Internet marketing moraju ponuditi svojim korisnicima zauzvrat i neki vrstu besplatnih usluga i informacija, kako bi zadobile njihovu lojalnost. Korisnik koji prima e-mail treba da se osjeti posebnim, a idealan način za to jeste da kompanija sa njim podjeli neku ekskluzivnu informaciju.
 4. Personalizovanje e-mail-a. Personalizovanje zaglavlja poruke u vidu obraćanja korisniku njegovim ličnim imenom učiniće da korisnik ima utisak da poruku prima od prijatelja i samim time proizvesti povjerenje korisnika prema kompaniji. U obraćanju korisnicima kompanija treba da se pridržava pravila pravilo "4 prema 1", odnosno da za svako komercijalno obraćanje preko mailing liste jednom „Kompanija" treba da prethodi bar 4 "Korisnik". Korisnici vole da čuju da su oni na prvom mjestu važnosti za kompaniju.  Dobro je da važnije e-mail poruke budu potpisane od strane vlasnika kompanije. Poruka od vlasnika kompanije ima veliki efekat na korisnika.
 5. Jednostavan način kontakta korisnika sa kompanijom. U marketinškom e-mail-u moraju biti jasno i vidljivo navedeni načini na koje korisnik može stupiti u kontakt sa kompanijom (telefon, E-mail adresa, faks, itd.), kako zbog kupovine proizvoda ili usluga, tako o zbog davanja korisnih savjeta i primjedbi  koje se odnose na marketinšku kampanju.
 6. Kompanija treba da koristi činjenice koje će učiniti njenu tvrdnju vjerodostojnom. Prilikom kreiranje komercijalnog e-mail kompanija treba da da odgovore na pitanje „Zašto korisnik treba da kupi dati proizvod ili uslugu". Realno procjenjujući situaciju na tržištu i kvalitet svog proizvoda ili usluge kompanija treda da ubjedi korisnika u potrebu da korisnik kupi baš njihov proizvod ili uslugu, a ne od neke konkurentske kompanije.

Rezime

E-mail marketing predstavlja jedno od najefikasnijih sredstava marketinga koje je danas poznato. Svaka kompanija koja želi da ostvari poslovni uspjeh, ne može da ignoriše veliku prodaju i marketinški potencijal e-mail marketinga. On je efikasno i veoma jeftino sredstvo za zadobijanje i zadržavanje korisnika. E-mail je oličenje marketinga „jedan prema jedan", potpuno odgovarajući za personalizovan i ciljan odnos sa korisnicima.

Izvori:

http://www.whatis.com/
http://www.digitalimpact.com/
http://www.popart.com/
http://www.marketingeservices.com

NAPOMENA: Ako želite da promovišete link u ovom članku, javite mi.

Ako vam se ovaj članak dopao, lajkujte FB stranicu DM Spot, Twitter ili LinkedIn i budite obavješteni kad novi članak bude objavljen.


Dobrodošli

Hvala Vam što ste izabrali posjetiti DM Spot portal.

Na njemu ćete naći:

 • podatke o autoru,
 • članke na temu nauke i tehnologije,
 • eBiblioteku, preporuke,
 • članke iz života i stila i
 • promociju potencijala Republike Srpske.

Vidjećete i nešto što se nalazi između redova, moju ljubav i trud da ovaj sajt i komunikaciju prema Vama učinim originalnom, korisnom i atraktivnom i obećanje da neću prestati da se trudim.

Ukoliko nađete da Vam je posjeta ovom portalu bila koristila u bilo kom pogledu, razmislite o tome da mi platite kafu kako biste podržali moj rad.

Recommended